KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma P.H.U. GITPOL Gabriela Kuca z siedzibą w Skierniewicach, ul. Nowomiejska 9, e-mail: gitpol@interia.pl. Administrator przetwarza dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście lub takie, które otrzymał z ogólnodostepnych źródeł – internet, wyszukiwarka CEIDG, KRS czy też z otrzymanej korespondencji biznesowej.

2. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, realizacji umów zawartych z kontrahentami oraz z uwagi na wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na aministratorze, a także dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią, a w sytuacji gdy wyraził/-a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie, Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie na jaki zgoda została wyrażona – zgodnie z zapisami Art. 6 ust. 1 Rozporządzenia.

3. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy
oraz organy administracji publicznej, upoważnieni pracownicy P.H.U. GITPOL Gabriela Kuca, nasi dostawcy oraz firmy współpracujące z nami czyli podmioty, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi (odpowiedzialne za obsługę Klienta, rozpatrywanie reklamacji, działania marketingowe, sprzedaż usług, działania, windykacyjne, spedycję, usługi pocztowe i bankowo-ubezpieczeniowe).

4. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Informacja o wymogu i dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.